Tài sản là gì?

  13/08/2015

Tài sản là gì?

Tài sản là bất cứ thứ gì có giá trị mà có thể chuyển đổi được thành tiền mặt. Tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ. Ví dụ về các tài sản bao gồm:

Tiền và các khoản tương đương tiền - chứng chỉ tiền gửi, kiểm tra và các tài khoản tiết kiệm, tài khoản thị trường tiền tệ, tiền mặt vật lý, Tín phiếu kho bạc;

Bất động sản - đất và bất kỳ thiết bị cơ sở hạ tầng gắn liền với nó;

Tài sản cá nhân - tất cả mọi thứ mà bạn sở hữu mà không phải là bất động sản như tàu thuyền, sưu tầm, đồ nội thất gia dụng, đồ trang sức, phương tiện...;

Đầu tư - niên kim, trái phiếu, giá trị tiền mặt của chính sách bảo hiểm nhân thọ, quỹ tương hỗ, trợ cấp hưu trí, kế hoạch nghỉ hưu, cổ phiếu và các khoản đầu tư khác.

Tài sản thường được chia thành hai loại lớn: tài sản lưu động và các tài sản có tính thanh khoản. Tài sản là một trong những thứ có thể được chuyển đổi thành tiền mặt một cách nhanh chóng với ít hoặc không ảnh hưởng đến giá nhận. Ví dụ, cổ phiếu, thị trường tiền tệ và trái phiếu chính phủ là tài sản lưu động. Tài sản có tính thanh khoản, mặt khác, là những tài sản mà không thể được chuyển đổi thành tiền mặt một cách nhanh chóng mà không mất mát đáng kể về giá trị. Ví dụ về các tài sản có tính thanh khoản gồm: nhà ở, đồ cổ và đồ sưu tầm khác.

Giá trị thực tế được tính bằng cách trừ đi các khoản nợ từ tài sản của bạn. Về cơ bản, tài sản của bạn là tất cả mọi thứ bạn sở hữu và nợ phải trả của bạn là tất cả mọi thứ bạn nợ. Một giá trị ròng tích cực cho thấy rằng tài sản của bạn là lớn hơn các khoản nợ; một giá trị ròng âm có nghĩa rằng các khoản nợ vượt quá tài sản của bạn.

 

Bình luận

Tin tức mới

Danh sách Tag