Hiển thị
  20/02/2020

Tuyển 30 bảo vệ làm việc tại Tứ Kỳ, HD

Do nhu cầu phát triển để đáp ứng được nhân sự đảm bảo an ninh cho các Mục tiêu, Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ ASEAN tiếp tục tuyển 30 bảo vệ làm việc tại Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

  20/09/2017

Tuyển 30 bảo vệ làm việc tại KCN Phúc Điền

Do nhu cầu phát triển để đáp ứng được nhân sự đảm bảo an ninh cho các Mục tiêu, Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ ASEAN tiếp tục tuyển 30 bảo vệ làm việc tại KCN Phúc Điền

  20/09/2017

Tuyển 25 bảo vệ làm việc tại KCN Phú Thái

Do nhu cầu phát triển để đáp ứng được nhân sự đảm bảo an ninh cho các Mục tiêu, Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ ASEAN tiếp tục tuyển 25 bảo vệ làm việc tại KCN Phú Thái

  29/07/2017

Tuyển 30 bảo vệ làm việc tại Big C Hải Dương

Do nhu cầu phát triển để đáp ứng được nhân sự đảm bảo an ninh cho các Mục tiêu, Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ ASEAN tiếp tục tuyển 30 nhân viên bảo vệ làm việc tại Big C Hải Dương

  29/07/2017

Tuyển 15 bảo vệ làm việc tại KCN Đại An

Do nhu cầu phát triển để đáp ứng được nhân sự đảm bảo an ninh cho các Mục tiêu, Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ ASEAN tiếp tục tuyển 15 bảo vệ làm việc tại KCN Đại An, xã Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

  30/07/2016

Tuyển đội trưởng bảo vệ tại KCN Tân trường

Do nhu cầu phát triển để đáp ứng được nhân sự đảm bảo an ninh cho các Mục tiêu, Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ ASEAN tuyển đội trưởng bảo vệ làm việc KCN Tân trường, tỉnh Hải Dương

  27/07/2016

Tuyển 36 bảo vệ làm việc tại huyện Tứ Kỳ

Do nhu cầu phát triển để đáp ứng được nhân sự đảm bảo an ninh cho các Mục tiêu, Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ ASEAN tiếp tục tuyển 36 bảo vệ làm việc tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

  27/07/2016

Tuyển 28 bảo vệ làm việc tại KCN Kim Thành

Do nhu cầu phát triển để đáp ứng được nhân sự đảm bảo an ninh cho các Mục tiêu, Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ ASEAN tiếp tục tuyển 28 bảo vệ làm việc tại KCN Kim Thành, tỉnh Hải Dương

  21/07/2016

Tuyển bảo vệ làm việc tại KCN Hoàng Diệu

Do nhu cầu phát triển để đáp ứng được nhân sự đảm bảo an ninh cho các Mục tiêu, Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ ASEAN tiếp tục tuyển 16 bảo vệ làm việc tại KCN Hoàng Diệu, Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

  20/07/2016

Tuyển bảo vệ làm việc tại KCN Nam Lee

Do nhu cầu phát triển để đáp ứng được nhân sự đảm bảo an ninh cho các Mục tiêu, Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ ASEAN tiếp tục tuyển 10 bảo vệ làm việc tại KCN Nam Lee, tỉnh Hải Dương

Danh sách Tag