Tài sản là gì?

  13/08/2015    Lượt xem : 12316

Tài sản là bất cứ thứ gì có giá trị mà có thể chuyển đổi được thành tiền mặt. Tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ. Ví dụ về các tài sản bao gồm:

Danh sách Tag