Bảo vệ ASEAN - Cập nhật thông tin liên hệ

  29/09/2017

1. Phòng​ hành​ chính​, nhân sự:

Tel: 0220-2240-658 ex​t.

Mob: 0972-099-089

 

2. Phòng​ kế​ toán:

Tel: 0220-2240-658 ex​t.

Email: doha@baoveasean.com

 

3. Phòng​ quản​ lý​ chung:

Bao gồm cả phòng kinh doanh, IT, Thanh Tra, Hỗ trợ phản ứng nhanh.

Mob: 0979-404-713 / 0982-216-656

Tel: 0220-2240-658 ext.

Email 1: admin@baoveasean.com

 

4. Ngoài​ ra, dưới đây là danh sách các domain thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ ASEAN:

- http://baoveasean.com

- http://baoveasean.com.vn

- http://baoveasean.vn

- http://aseansecurity.com

- http://as​eansecurity.com.vn

- http://as​eansecurity.vn

 

 

 

Bình luận

Tin tức mới

Danh sách Tag