THÔNG BÁO CHUYỂN TRỤ SỞ CHÍNH

  09/10/2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

 

THÔNG BÁO 

(V/v Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty)

Để tạo điều kiện thuận lợi trong quan hệ giao dịch công tác với các đơn vị, nay Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ ASEAN trân trọng thông báo về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty cụ thể như sau:

Địa chỉ cũ: Số 204 đường Thanh Niên, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. 

Địa chỉ trụ sở mới: Lô 47, khu đô thị Âu Việt (khu 3), phường Nhị Châu, thành phố Hải Dương.

Thời điểm thay đổi địa chỉ: Kể từ ngày 10/10/2018

Các thông tin khác của Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ ASEAN vẫn giữ nguyên như hiện tại, cụ thể:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ ASEAN

Mã số thuế: 0800-342-595

Điện thoại: 0220-2240-658                                    Fax: 0220-3837-513

Email: admin@baoveasean.com                        Website: www.baoveasean.vn

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Đối tác, khách hàng;

- Cán bộ công nhân viên;

- Lưu văn phòng;

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

 

BÙI THỊ NHƯ QUỲNH

 

Bình luận

Tin tức mới

Danh sách Tag